Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.
Structura de conducere

Reprezentanți A.G.A.

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 Municipiul Bucuresti

Raluca Nicoleta HALIȚ Vezi C.V.

Gheorghe DINU Vezi C.V.

Administratia Domeniului Public Sector 1

Sorina OANCEA Vezi C.V.


ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR (AGA)

Adunarea Generală a Acţionarilor (Ordinară şi Extraordinară) are, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
- aprobă Situaţiile financiare anuale însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi de Raportul Auditorului Financiar şi fixează dividendul;
- aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli;
- numeşte şi revocă membrii Consiliului de Administraţie;
- stabileşte, respectiv modifică indemnizaţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
- stabileşte competenţele şi răspunderile Consiliului de Administraţie şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie;
- hotărăşte cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor sucursale, agenţii sau birouri ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;
- stabileşte remuneraţiile suplimentare cuvenite administratorilor numiţi în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- aprobă contractarea de credite pentru co-finantarea programelor de modernizare, înlocuire şi extindere în cadrul societăţii;
- aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă;
- aprobă strategia globală de dezvoltare şi modernizare a societăţii;
- stabileşte valoarea asigurării pentru răspunderea profesională pentru administratori;
- hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor;
- hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie, a directorului general şi a directorilor societăţii, a auditorilor pentru daune cauzate societăţii de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin faţă de companie;
- hotărăşte asupra oricăror probleme care intră în competenţa sa potrivit legii;
- aceste atribuţii se completează cu atribuţiile stabilite prin lege;

Consiliul de Administrație

Președinte C.A.: Vasile Mihai POPOVICI Vezi C.V.

Membru C.A.: Ioan Victor DOGARU Vezi C.V.

Membru C.A.: Valeriu NICOLA Vezi C.V.

Membru C.A.: Eugen PREDA Vezi C.V.

Membru C.A.: Adrian-Eugen TUDOR Vezi C.V.ADMINISTRAREA COMPANIEI- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Compania va fi administrată în sistem unitar. Compania este administrată de un Consiliu de Administraţie (C.A.) format dintr-un număr de cinci administratori . Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu compania un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii companiei, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Administratorii îsi exercită puterile împreună. Consiliul de Administraţie răspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Companiei, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care alege şi membrii Consiliului de Administraţie, pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
- stabileşte ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Companiei;
- stabileşte liniile generale de conducere ale companiei, pe termen mediu şi lung;
- stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile companiei;
- aprobă actele de achiziţie şi de dispoziţie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor şi knowhow;
- aprobă organigrama Companiei;
- numeşte şi revocă Directorul General, când este cazul;
- aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului companiei;
- hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor proprietate privată a companiei, în condiţiile legii;
- conferă procuri de reprezentare a companiei;
- decide chemarea în justiţie, în numele companiei şi se constituie ca parte atât în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi în faţa curţilor de arbitraj, în caz de litigii;
- prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următorpentru a fi supuse aprobării Adunării Generale;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
- analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli pe baza balanţei de verificare şi aprobă măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
- convoacă Adunările Generale ale Acţionarilor în condițiile Actului Constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- propune înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, birouri sau agenţii ale Societăţii, în România sau în străinătate;
- decide realizarea investiţiilor;
- propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii;
- avizează vânzarea sau achiziţionarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, în condiţiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu Actul Constitutiv;
- avizează situaţiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanţa lor pot influenţa poziţia financiară şi comercială sau politica Companiei, sau care sunt date în competenţa sa de către Adunarea Generală a Acţionarilor, dar fără depăşirea prevederilor legale în materie.

Conducerea Companiei

Director General: Carmen RADU Vezi C.V.

Director Economic: Ana MISTREANU Vezi C.V.